Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Мобільний Інтернет Оплата
Новини поштою

Станційно-лінійна дільниця №4 м. Кам'янка-Дніпровська

Цех електрозв'язку №7 Кам'янка-Дніпровська

Площа території: 1.24 тис. км2
Розташування: Україна, 34° 30' - с.д., 48° 30' - п.ш.
Населення: 48.5 тис. жителів
Адміністративний центр: м.Кам'янка-Днiпровська


Сільські населенні пукти 17 сіл, об'єднаних в 8 сільських рад

Історична довідка

Кам'янсько-Днiпровський район з мiстом районного пiдпорядкування - Кам'янка-Днiпровська.

У березнi 1923 року створено Кам'янський район Запорiзької округи. У 1934 роцi Кам'янку вiднесено до розряду селищ мiського типу, названо його Кам'янкою-на-Днiпрi, а район - Кам'янсько-Днiпровським.

У серпня 1944 року селище перейменоване на Кам'янку-Днiпровську, а район - Кам'янсько-Днiпровським.

У березнi 1962 року Кам'янсько-Днiпровський район введено до складу Василiвського району, до якого ввiйшли ще 3 райони: Василiвський, Михайлiвський i Великобiлозерський. З 22 березня 1965 року Кам'янка-Днiпровська знову стає районним центром, а район-самостiйним.

Район знаходиться на пiвнiчному заходi Запорiзької областi на лiвому березi Каховського водосховища за 125 км вiд мiста Запорiжжя. До найближчої залiзничної станцiї м.Нiкополь - 8 км.

Площа Кам'янсько-Днiпровського району складає 1,239 тис.кв.км.

На 01.01.2002р. населення складало 45,8 тис.чоловiк. Мiське населення - 15,5 тис.чол, сiльське - 30,3 тис.чоловiк.

Нацiональний склад населення району : росiяни - 50,5%, украiнцi - 47,3%, бiлоруси - 0,7%.

Крiм м.Кам'янка-Днiпровська до складу району входять 17 сiльських населенних пунктiв.

Кам'янсько-Днiпровський район вiдрiзняється вiд iнших районiв областi своїми природними умовами, чудовими родючими землями. Рiзнi типи ланшафтiв мають мiсце на порiвняно невеликiй територiї.

Основну територiю району характеризують ланшафти пiсчаної першої пiдпойменої тераси Днiпра. Частина цiєї тераси використовується, як транспортно-промислова територiя сiльськогоподарських угiдь.

Пiвнiчну частину району охоплює область степових вiдрогiв Приднiпровської височини, рiчної системи немає, землi тут багатi. Територiя пiдлягає перiодичним посухам, суховiям, пиловим бурям. На цiй частинi району розташованi села Заповiтне та Цвiтково.

Пiвденна частина регiону належить до Днiпровсько-Молочанської провiнцiї. Територiя надежить пiвнiчному схилу Причорноморської западини. Мiсцевiсть являє собою рiвнину, мiсцями плоску поверхню з ледь помiтними схилами на пiвдень.

У пiвденно-схiднiй частинi району розташоване озеро Белозерський лiман, дзеркало якого займає 13 кв.м. i пiдпитується водами р.Бiлозiрки. Ланшафти цiєї мiсцевостi характеризуються високими i низькими поймами цих рiчок та озер. Днища багаточисельних балок i нерiвна кочковата поверхня зi слабовизначеними у рельєфi мiкрозападинами у вологi перiоди заповнюються водою.

На цiй частинi району розташоване мiсто Кам'янка-Днiпровська, села Новоолексiївка та Велика Знам'янка.

У цiлому рельєф району являє собою рiвнину мiсцями плоску поверхню, розчленовану ерозiйними ярово-балочними комплексами (м.Кам'янка-Днiпровська, с.Водяне, с.Новоднiпровка). Цi ланшафти району iнтенсивно використовуються у сiльському господарствi.

Кам'янсько-Днiпровський район характеризується наявнiстю пiску та глини, з яких виготовляли мiцну цеглу.

Мiсцевiсть, де знаходиться район була з найдавнiших часiв. Так, в околицях села Благовiщенка виявлено залишки стоянки доби палеолiту ( понад 15 тисяч рокiв тому). Кiлька стоянок епохи ранньої бронзи, а також людей Бiлозiрської культури. У кiнцi Y , початку YI сторiччя до нашої ери в Кам'янцi-Днiпровськiй виникло скiфське укрiплене поселення, так зване Кам'янське городище - центр степової скiфiї того часу.

Бiля Кам'янського городища знаходяться багато курганних могильникiв, найвiдомiшi з яких: курган "Солоха", а також комплекс могильникiв на Мамай-горi.

На березi Каховського водосховища м.Кам'янка-Днiпровська виявлено могильник черняховської культури.

Весь час iснування запорiзьких сiчей, яких поряд з Кам'яним затоном ( так звалась в тiм часi ця мiсцевiсть) було п'ять Запорiзькиї сiчей: Томакiвська, Базовлуська, Микитинська, Чортомлицька, Нова Сiч. На протязi iснування яких козаки тримали переправу "микитинську".

Турки i татари, переправляючись через "микитинську переправу", робили набiги на Україну. Через Кам'яний затон проходив i чумацький шлях.

Запорiзькi козаки тримали пiд постiйною увагою переправу через Кам'яник затон.

У 1701 роцi почала функцiонувати фортеця, оборудована Петром 1 бiля м.Кам'янка-Днiпровська, коло Кам'яного затону. Є багато свiдчень у документах тому, що Петро 1 багато часу придiляв справам у цiй фортецi. Фортеця проiснувала до 1711 року. Звiдси почалося заселення Таврiї. Кам'янка-одне з перших сiл у цьому краї.

Наймолодше село нашого району - с.Заповiтне, створене у 1963 роцi.

З дореволюцiйних часiв населення району займалося i займається товарним вирощуванням раннiх овочiв, виробництво яких в деякiм роки складало до 80% обсягiв всiх раннiх овочiв України.

Питому вагу у структурi економiки Кам'янсько-Днiпровського району займає аграрний сектор. Спецiалiзацiя району - рослинництво i тваринництво. Головна галузь - харчова.

Серед промислових функцiонуючих пiдприємств району - споживче товариство Кам'янсько-Днiпровський хлiбокомбiнат.

Прибутково працює вiдкрите акцiонерне товариство племзавод "Степной", засноване у 1995 роцi на базi радгоспу "Степной", яке очолює Волков А.А.

У господарствi створений перший i єдиний на Українi племiнний завод по розведенню свиней породи дюрок української селекцiї, продуктивнiсть яких зараз вища кращих свiтових аналогiв.

За останнi роки господарство є лiдером в областi за розвитком тваринницької та рослинницької продукцiї, а за розвитком свинарства є лiдером в Українi.

У господарствi впроваджується прогресивна передова технологiя в годiвлi свиней та великої рогатї худоби, шляхом органiзацiї роботи мiкрокомбiкормового заводу, де виробляются комбiкорми, наповненi премiксами та бiлковими мiкродобавками, як вiтчизняного, так i iмпортного походження.

У господарствi збудовано свинарський комплекс на 5 тисяч голiв, комплекс для молочного стада на 500 корiв, пекарня, олiйниця.

Стабiльно працює товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Конвейер" засноване у 1997 роцi, як сiльськогосподарське пiдприємство, але крiм сiльськогосподарської дiяльностi господарство займається переробкою та реалiзацiєю готової продукцiї.

У поточному роцi пiсля реконструкцiї приступив до роботи завод продовольчих товарiв, який орендує "Конвейер". Працюють: овощний цех, який виготовляє томат-пасту, хлiбопекарня, олiйниця.

Загальна кiлькiсть торговельних пiдприємств, якi обслуговують населення району складає 163, iз них 123 магазини торгiвельною площею 13112,3 кв.м., 25 пiдприємств громадського харчування з кiлькiстю посадових мiсць 1284 та 14 кiоскiв.

У 1999 роцi вiдкрито 11 магазинiв та 6 пiдприємств громадського харчування. Першочерговим завданням у системi загальноосвiтньої середньої освiти є забезпечення доступностi i безкоштовного її отримання. Система освiти району представлена 16 школами, з них 14 - загальноосвiтнi середнi школи, де навчаються 6201 учня.

У районi функцiонує будинок дитячої творчостi i дитячо-юнацька спортивна школа. Учбово-виховальну роботу здiйснюють 412 викладачiв, iз яких 80% мають вищу педагогiчну освiту.

Вiддiлом освiти райдержадмiнiстрацiї створенi умови для отримання обов'язкової загальної середньої освiти у всiх формах, передбачених дiючим законодавством: денна, вечiрня, iндивiдуальна, екстерном.

Мережу лiкувальних закладiв у районi представлено центральною районною лiкарнею на 270 лiжок, однiєю дiльничею лiкарнею на 10 лiжок, 6 фельдшерсько-акушерськими пунктами, одним оздоровчим пунктом.

Забезпеченiсть лiжками на 10 тис.жителiв - 59,6%, амбулаторною допомогою -128 вiдвiдувань у змiну.

Мережа закладiв культури району представлена 13 клубними i 18 бiблiотечними закладами, 1 районним iсторико-археологiчним музеєм, 4 дитячими музичними i 1 художньою школою.

На територiї району дiють 15 зареєстрованих релiгiйних органiзацiй до складу яких входять: 9 об'єднань Української православної цекрви (УПЦ), 2 об'єднання Євангелiйських Християн-баптистiв (ЄХБ), 2 об'єднання Християнської церкви Повної Євангелiї, 1 церква Адвентистiв Сьомого дня (АСД), 1 церква Вiри Євангелiської у союзi (ХВЄ). Всi конфесiї та релiгiйнi громади мають свої споруди, де проводяться богослужiння. Пастори мають спецiальну духовну освiту i свої проповiдi проводять в дуся поваги до всiх конфесiй i вiросповiдань.

Серед археологiчних пам'ятникiв району - Кам'янське городище, розташоване на територiї мiста Кам'янка-Днiпровська, являє собою унiкальний пам'ятник скiфської культури Y-YI столiття до нашої ери. Це центр степової скiфiї. Крiм городища, яке займає площу 12 кв.м. до комплексу входять кургани, могильники i малi поселення, яких налiчується 57 комплексiв. Багато вiдомих вчених писали про стародавнє городище.

У 1899-1900 роках за дорученням археологiчної комiсiї першi розкопки провiв вчитель с.Кам'янки Д.Сердюков. Пiсля Сердюкова багато вчених проводили дослiдження Кам'янського городища. Але бiльш повнi дослiдження проведенi доктором iсторичних наук, професором Б.М.Граковим, кандидатом iсторичних наук Н.М.Погребовою i iншими. В останнi роки постiйнi розкопки городища проводяться скiфською експедицiєю iнституту археологiї України доктором iсторичних наук Гаврилюк Н.А.

Iз курганних комплексiв державне значення мають курганне поле "Солоха", а також курганний комплекс могильникiв Мамай-гора, який за кiлькiстю поховань не має аналогiв у Причорномор'ї. Пам'ятник, на якому 13 рокiв проводить розкопки Запорiзькiй державний унiверситет пiд керiвництвом Г.М.Тощева.

У м.Кам'янка-днiпровська розташованi меморiали до яких входять: алея-героїв ( борцiв за Радянську владу, героїв Радянського союзу), меморiал з 11 пам'ятникiв, присвячений Великiй Вiтчизнянiй вiйнi.

У кожному населеному пунктi району є меморiали, пам'ятники, присвяченi подiям встановлення Радянськоїь влади, а також подiям Великої Вiтчизняної вiйни.

clip_image002.jpg

Долгополов Олег Станіславович

Начальник станційно-лінійної дільниці №4 м. Кам'янка-Дніпровська

      Народився в 1978 році в м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області. З 2001 року працює в цеху ТП  №8 (м. Кам'янка-Дніпровська) на посадах електромонтера станційного устаткування телефонного зв’язку, інженера електрозв’язку, заступника начальника цеху з питань технічної експлуатації.

      З серпня 2011 року по жовтень 2014 року працював на посаді начальника цеху.

 З листопада 2014 призначено на посаду начальника станційно-лінійної дільниці №4 м. Кам'янка-Дніпровська РЦТ №534 м. Василівка ЗФ ПАТ "Укртелеком".

Освіта:

  У 2009 році закінчив Запорізький національнний університет за спеціальністю „Фізика твердого тіла”.


Запорiзька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м. Запоріжжя, 69005, пр. Соборний, 133


Зворотний зв'язок